„Во Законот за здравствена заштита е јасно наведено дека во една Поликлиника потребно е да се обезбеди здравствена дејност на две или повеќе ординации од специјалистичко-консултативната дејност и соодветна дијагностичко-лабораториска, односно заботехничко-лабораториска дејност и радиодијагностичка дејност. Меѓутоа ниту една од овие здравствени дејности не се обезбедува во Поликлиниката во Шуто Оризари, што не е случај со Поликлиниките во останатите општини во Градот Скопје“ изјави Борјан Павловски од Здружение ЕСЕ.  

Ромите и граѓаните од Шуто Оризари се соочуваат со сериозни проблеми во пристапот до основните здравствени услуги од примарната и секундарната здравствена заштита. Имено, кај дури 35% од Ромите од Шуто Оризари кои повикале Итна медицинска помош истата не дошла, додека кај 40% пристигнала во временски период подолг од 30 минути. Во Шуто Оризари нема доволен број на матични лекари, имено има 3.675 жители на 1 матичен доктор, додека во Уредбата за мрежата на здравствени установи предвидено е да има 1000 жители на еден матичен лекар.

„Недостигот на матични лекари сериозно се рефлектира на здравјето на целата заедница. Но стравот е уште поголем поради тоа што и сегашните матични лекари се веќе пред пензионирање, или пак дел од нив го продолжија работниот век, со цел да не се остават дополнителни три илјади граѓани без матичен лекар“, изјави Фадил Џемаил од ИРИЗ

Во општината нема ниту еден доктор специјалист кој има договор со Фондот за здравствено осигурување, а нема ниту рентген апарат. За сите овие здравствени услуги луѓето од Шуто Оризари треба да патуваат во другите скопски општини што претставува дополнителна пречка за сиромашното население. Поради недоволниот број на патронажни сестри во општината само 23% од жените Ромки биле посетени од патронажна сестра при последната бременост, додека само 18% од мајките и новороденчињата биле посетени од страна на патронажна сестра.  

„Граѓаните ни кажуваат дека патронажните сестри веќе подолг перод не се присутни на терен во Шуто Оризари.“ изјави Мерлина Мифтарова од Романо Чачипе. „Секој пат кога ќе им се јавиме на патронажните сестри да ги прашаме зошто не ги посетуваат мајките и децата, ни кажуваат дека тоа е поради тоа што не се во доволен број, а имаат голем реон за посета.“, изјави Фадил Џемаил од ИРИЗ.

Дежурната служба во Поликлиниката воопшто не е опремена со медицинска опрема, материјали ниту лекови.

„Лекарите во дежурната служба многу често пациентите ги препраќаат по болниците. Освен стетоскоп  и неколку инекции друго немаат. На прашањето зошто немаат, одговараат дека Здравствениот Дом е одговорен и дека стетоскопите и друг материјал си носат од нивните ординации. Бројот на дежурни лекари кои ротираат се намалува, а се случува некои викенди да нема дежурен лекар“. Изјави Фадил Џемаил од ИРИЗ. „Поради сето ова дежурната служба е скоро невидлива и нефукционална и граѓаните често пати немаат можност да добијат лекарски третман во ноќните часови.“, се надоврза со изјава Мерлина Мифтарова од Романо Чачипе.

Поради сите овие причини граѓанските организации Здружение за развој и унапредување на ромската заедница – Романо Чачипе; Иницијатива за развој и инлкузија на заедниците – ИРИЗ; и Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, започнуваат со спроведување на петиција насловена Бараме функционална Поликлиника во Шуто Оризари! – Ромите и сите граѓани од Шуто Оризари повеќе нема да молат за своето здравје!”која ќе биде потпишувана на терен од самите граѓани, како и во форма на онлајн петиција.

Преку петицијата граѓаните бараат од надлежните институции во Поликлиниката во Шуто Оризари да обезбедат: 1. Пункт за итна медицинска помош; 2. Дополнителни две опремени ординации за работа на матични лекари; 3. Специјалистичко-консултативна здравствена заштита од најмалку четири специјалности: интерна медицина, дерматовенерологија, неврологија и ортопедија; 4. Радиодијагностичка дејност (Рентген дијагностика); 5. Зголемен број на патронажни сестри; 5. Опремена Дежурна служба.

             Во оваа прилика Ве покануваме на јавниот настан со кој ќе започне процесот на спроведување на петицијата кој ќе се одржи на 06 мај 2023 година (сабота), со почеток во 11 часот во центарот на Општина Шуто Оризари, односно пред ново отворениот АМАРО МОЛ. На јавниот настан изјави за медиумите ќе дадат претставници од граѓанските организации ИРИЗ и Романо Чачипе.

            Воедно ве повикуваме да ја потпишете и да ја споделите со јавноста онлајн верзијата на петицијата, со цел граѓаните на Шуто Оризари да добијат што поголема поддршка на своите барања. Линк до онлајн петицијата: https://chng.it/LPpyWwHKcY

Лица за контакт:

1. Фадил Џемаил, Координатор од ИРИЗ

Тел: 075/255-313

Е-маил: [email protected]

2. Мерлина Мифтарова, Координатор од Романо Чачипе

Тел: 075/955-888

Е-маил: [email protected], [email protected]

3. Борјан Павловски, Координатор на програма, од Здружение – ЕСЕ

Teл: 02/3298 295

Моб: 070/268-714

e-mail: [email protected]