Ние сме здружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка „Иницијатива за развој и инклузија на заедниците„ – Скопје

ИРИЗ е здружение на граѓани кое работи за унапредување на секојдневниот живот на заедницата, заедно со заедницата.

НАШАТА ВИЗИЈА

Република Македонија е целосно развиено и инклузивно општество во кое што сите граѓани имаат подеднакви права и пристап до квалитетни здравствени, социјални и образовни услуги.

НАШАТА МИСИЈА

ИРИЗ е здружение на граѓани кое работи за унапредување на пристапот на Ромите до социјални,здравствени и образовни услуги преку обезбедување на параправна помош и подршка, информирање и едукација, подигање на нивото на образование,и вклучување Ромите во процесите на креирање на јавни политики и стратешко застапување на граѓаните. ИРИЗ е здружение кое ке работи со заедницата за заедницата.

Информации од јавен карактер

Биланс на приходи и расходи 2020
Даночен биланс за непрофитни организации 2020

Биланс на приходи и расходи 2021
Даночен биланс за непрофитни организации 2021

Биланс на приходи и расходи 2022
Даночен биланс за непрофитни организации 2022