ИРИЗ – Здружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка „Иницијатива за развој и инклузија на заедниците„ – Скопје

Адреса: Хаџи Јован Шишков, Скопје, Северна Македонија
Телефон: 075 255 313
Емаил: [email protected]