ИРИЗ на 27 Јуни одржа фокус група со лицата од реоните каде што работи Пелагонија и Брсјачка Буна. На фокус групата присуствуваа околу 30 лица. Тема на оваа фокус група беше Социјална заштита, нивните права и новите законски измени во Законот за Социјална заштита. Предавач беше Јасмина Зекир Социјален работник од МЦСР Шуто Оризари. На крајот од настанот беа доделени хигиенски пакети на сите учесници.