Со цел намалување на стигматизацијата од околината на лицата заболени од COVID-19 и како етапно да се постапи во при заболување со COVID-19, ИРИЗ во соработка со д-р Тефик Сали припреми и емитуваше едукативно видео во мај 2020.