Барање за информации од јавен карактер до АВРСМ за број на Доктори по општа медицина кои се водат како невработени и колку од таа вкупна бројка се Роми.