Салија ЉатифЛокален медијатор и поранешен заменик директор на ИРИЗ.

salija

Tаа e локален медијатор во рамки на проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот”,  имплементиран од  Женска Граѓанска Асоцијација – АНТИКО од Скопје и CARE – Deutschland/Luxemburg  e.V, финансиран од Европската Унија. Во ИРИЗ работела како проектен координатор на проектите Медицински стипендии за Роми (RHSP), компонента застапување и медиумска промоција, финанисиски поддржани од OSF и REF,  имплементирани од ФООМ и „Политики за претприемништво во Република Македонија за надминување на Другоста кај Ромите”,  имплементирани од Центарот за економски анализи – ЦЕА во Скопје и ИРИЗ.

Контакт: salija.ljatif@iriz.org.mk
salija.ljatif@gmail.com

Визија: Република Македонија е целосно развиено и инклузивно општество во кое што сите граѓани имаат подеднакви права и пристап до квалитетни здравствени, социјални и образовни услуги.

English EN Macedonian MK