Амет Јашар

Амет ЈашарФасцилитатор на проектот за „Социјална отчетност и правно зајакнување на граѓаните“ во општина Шуто Оризари.

ahmet

Има долгододишно работно искуство во граѓанскиот сектор во различни области, особено во културата. Неговата главна цел e да им помага на Ромите во правното зајакнување во областа на здравството, осознавање на социјалните и фундаментални права преку совети, насочување и придружување.

Контакт: amet.jashar@iriz.org.mk
ametjasar4@gmail.com

Визија: Република Македонија е целосно развиено и инклузивно општество во кое што сите граѓани имаат подеднакви права и пристап до квалитетни здравствени, социјални и образовни услуги.

English EN Macedonian MK