Во Октомври 2020 година, ИРИЗ продолжи да ги информира и да нуди директна помош на граѓаните на општина Шуто Оризари преку подготовка и дистрибуција на информативни брошури за четвртиот сет на економски мерки на Владата на Република Северна Македонија како и нудење на директна помош за помош при комплетирање на потребната документација.