Правото на жената Ромка за скрининг за рана детекција на карцином на матка

Во третата фокус група од предвидените четири, фасцилитатори од Здружението ИРИЗ ги запознаа жените Ромки со нивните права за скрининг за рана детекција на карцином на матка, согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања.

Исто така на фокус групата на присутните дополнително им беше објаснето дека матичниот гинеколог не смее да им наплаќа повеќе од 200 денари за партиципација, но и за бесплатниот пап тест кој можат да го прават на секои три години.

IRIZ - Treta fokus grupa - rana detekcija na karcinom na matkaIRIZ - Treta fokus grupa - rana detekcija na karcinom na matka - 2English EN Macedonian MK