Другоста и претприемништвото во Македонија

Преприемништвото и другоста во Македонија, Заклучоци од истражувањето кое го спроведоа ЦЕА и ИРИЗ во рамките на проектот “Политики на претприемништво за надминување на другоста во РМ
Повеќе информации на следниот линк

http://cea.org.mk/drugosta-pretpriemnishtvoto-vo-makedonija/ English EN Macedonian MK